Mindfulness & compassie met Sybille Opdebeeck (Kessel-Lo)

 • Groepsles
 • Privéles
zaterdag 20 juni 2020 (10:00-12:30) - 6 lesdagen

Beschrijving

Inhoud

Com­pas­sie (of: me­de­do­gen) is het ver­mo­gen om ons be­trok­ken te voe­len bij pijn en de diepe wens om het lij­den te ver­lich­ten, zowel van ons­zelf als van an­de­ren.

Het is een al­ge­meen men­se­lij­ke ei­gen­schap, die bij ieder aan­we­zig is, maar die vaak om al­ler­lei re­de­nen niet tot bloei ge­ko­men is.


Voor wie?


Je hebt in­te­res­se om je mind­ful­ness er­va­rin­gen uit te brei­den met de be­oe­fe­ning van de kwa­li­tei­ten van het hart. Het ver­die­pingstra­ject is er voor ie­der­een die ooit een mind­ful­ness ge­ba­seer­de trai­ning heeft ge­volgd.


Pro­gram­ma


De com­pas­sie­trai­ning is zoals de mind­ful­ness­trai­ning een er­va­rings­ge­richt pro­gram­ma.

In het ver­die­pingstra­ject komt onder an­de­re het vol­gen­de aan bod:

 

 • Het weer op­pik­ken van je mind­ful­nessprak­tijk.
 • In­zicht in de drie cen­tra­le emo­tie-re­gu­la­tie­sys­te­men en hoe deze uit ba­lans kun­nen raken door in­vloe­den van bui­ten­af en van bin­nen­uit. Trai­ning in com­pas­sie kan de ba­lans hel­pen her­stel­len.
 • De evo­lu­tie van het brein, het or­ga­nis­me en hoe com­pas­sie wor­telt in ons over­le­vings­sys­teem.
 • Het in­ten­sie­ver ont­wik­ke­len van vrien­de­lijk­heid en me­de­do­gen naar je­zelf en an­de­ren.
 • Om­gaan met ver­lan­gen, kwaad­heid, schuld en schaam­te
 • Het trai­nen van dank­baar­heid, vreug­de, ver­ge­vings­ge­zind­heid en ge­lijk­moe­dig­heid.
 • Het ont­dek­ken van jouw (kern)waar­den en het leven er­naar.
 • Hoe deze harts­kwa­li­tei­ten prak­tisch toe­pas­sen in het da­ge­lijks leven. 


Tijds­in­ves­te­ring

Zes ses­sies van elk 2,5 uur. Net als bij de mind­ful­ness­trai­ning wordt re­gel­maat in de be­oe­fe­ning aan­ge­ra­den. Je haalt het maxi­ma­le uit de trai­ning bij da­ge­lijk­se be­oe­fe­ning.


Pro­gram­ma met een we­ten­schap­pe­lij­ke basis


Net als mind­ful­ness is com­pas­sie­trai­ning hard op weg een evi­den­ce based be­na­de­ring te wor­den. We­ten­schap­per Kris­tin Neff heeft een uit­ge­brei­de bi­bli­o­gra­fie ge­pu­bli­ceerd over werk­zaam­heid en ef­fec­ti­vi­teit van zelf­com­pas­sie­trai­ning. Zo ook me­de­ont­wik­ke­laars Chris­top­her Ger­mer en Paul Gil­bert, PhD. 

 

Te ver­wach­ten re­sul­ta­ten

 • Een boost voor je mind­ful­nessprak­tijk. 
 • Een mil­de­re en vrien­de­lij­ker hou­ding naar je­zelf, ook op mo­men­ten dat je dreigt uit ba­lans te ge­ra­ken. 
 • In­zicht in ele­men­ten uit de wes­ter­se en boed­dhis­ti­sche psy­cho­lo­gie mbt de be­oe­fe­ning van com­pas­sie. 
 • De kans om te leven naar jouw waar­den, naar wat voor jou van be­lang is.

 

Mindful Me Mindful Me Deinze

Nodig je vrienden uit

Nieuwsbrief

 • Mis geen enkele promotie aanbieding
 • Overzicht van de 'niet te missen' cursussen en workshops

Andere geïnteresseerden bekeken ook:

Mindful Me

activiteit

Wil je een gezond evenwicht vinden tussen werk en ontspanning? Wil je anders leren omgaan met de ‘dingen des levens’, ook de …

Mindful Me

01/07 (19:00-21:30) - 8 lesdagen

9000 Gent

€ 299
Mindful Me

activiteit

Wil je een gezond evenwicht vinden tussen werk en ontspanning? Wil je anders leren omgaan met de ‘dingen des levens’, ook de …

Mindful Me

06/07 (16:00-18:00) - 6 lesdagen

0000 Online

€ 149
Mindful Me

activiteit

Wil je een gezond evenwicht vinden tussen werk en ontspanning? Wil je anders leren omgaan met de ‘dingen des levens’, ook de …

Mindful Me

04/07 (10:15-12:15) - 8 lesdagen

0000 Online

€ 149