Bachbloesems

De helende kracht van bloemen

Een bloemetje kan wonderen doen, zeker weten, maar er is veel meer. Zowat zeventig jaren geleden, ontdekte een geniale Engelse arts, EDWARD BACH, dat de fijnstoffelijke energieën van wilde bloemen en bloesems, de Bachbloesems, ons kunnen helpen waar we te maken hebben met lastige emoties zoals bijvoorbeeld angst, onverwerkt verdriet na het overlijden van je partner of vriend(in), verlegenheid, faalangst bij examens, schuldgevoel na een echtscheiding, verbittering, het gevoel niet geliefd of gewaardeerd te worden, enzovoort. Precies deze belevingen vormen de basis waarop in een latere fase – wat men noemt – psychosomatische klachten kunnen ontstaan. De steeds toenemende studies in het kader van de psycho-neuro-immunologie bevestigen hoe langer hoe overtuigender het wezenlijk verband tussen beiden. Vandaag staan dit soort klachten hoog in de top-tien van problemen waarvoor huisartsen worden geconsulteerd.

Zoektocht naar bloemenremedies

Als klassiek geschoold arts aan de universiteiten van Birmingham en Londen, gespecialiseerd in de bacteriologie en immunologie, ontdekte hij het vaccin tegen de dysenterie (chronische darmziekte) en in alle medische vakbladen van die tijd stonden zijn bevindingen te lezen. Doch naast een uitmuntend geneesheer was hij ook een mysticus en een man die begaafd was met een hoog ontwikkeld intuïtief vermogen en met een vastberadenheid om op de verkregen inzichten door te gaan. Met uitzondering van de aandoeningen die te maken hebben met constitutie, milieufactoren of ongeval, lag de werkelijke oorzaak van ziekte volgens hem in de geest, in de manier waarop we antwoord geven op de levensomstandigheden waarin we door het leven worden geplaatst, de eigen verwachtingen en wilsaspecten. Genezen was voor hem dan ook meer dan alleen maar het doen verdwijnen van de gevolgen of de kwalijke symptomen.

Als we de intensieve ontdekkingstocht van Dr. Edward Bach volgen dan voert die ons mee langsheen verschillende verschuivingen: van het microscopisch onderzoek in zijn laboratorium naar de bloeiende velden en bossen van Wales en diverse andere graafschappen van Engeland, van het analytisch-kwantitatieve speuren in het duister naar het intuïtieve inzicht, van het klassieke –eerder oppervlakkige- bestrijden van symptomen met hoogtechnologische apparatuur en zeer gesofisticeerde medicijnen naar het aanpakken van de oorzaak of het werkelijke genezen bij middel van energieën die gewoon beschikbaar zijn in de natuur en op een eenvoudige manier aangewend kunnen worden, van een mechanistisch mensbeeld tot de visie op de mens als geïncarneerd wezen. De weg van Dr. Edward Bach is een weg van initiatie, een weg van alchemie, niet vreemd van de Keltische cultuur, niet toevallig doorheen Wales, de schatkamer van de oorspronkelijke Europese natuurwijsheid. Dr. Bach voelde zich erg verbonden met dit land. Als kind reeds zwierf hij vele dagen rond in deze streek en het was ook op één van zijn latere tochten door Wales dat zijn roeping als arts hem duidelijk werd.

In zijn zoektocht naar de bloemenremedies putte Dr. Bach zeer zeker, bewust of onbewust uit de Keltische overlevering, waarin de genezende kracht van water, dauw, zon, vuur en planten steeds een belangrijke plaats innam. Zonder twijfel was Dr. Bach vertrouwd met de legenden en overleveringen uit Wales. Wie sprookjes wat diepgaander bestudeert, ontdekt snel dat de mannelijke held in het algemeen het menselijke ik voorstelt en de vrouw de menselijke ziel. Als er iets ontbreekt aan de menselijke ziel – en dat is vaak de boodschap van het verhaal – dan kan dit door een psychisch element uit de grote natuur worden vervangen. In de bloemenwereld openbaart zich de Goddelijke Scheppingsenergie in zuiverheid en neutrale kracht. En misschien ligt hierin al een eerste verklaring waarom vandaag vooral vrouwen openstaan voor deze wondere energetische heelwijze.

Dr. Bach kon dankzij zijn grote fijngevoeligheid de werkzaamheid waarnemen van de fijne energieën achter de materiële verschijningsvormen en wist ook dat planten deze konden doorgeven door middel van hun bloem of bloesem (vandaar de naam Bachbloesems). Hij zag dat alles een aaneenschakeling was van voortdurend veranderende verschijningen, en dat verschijningsvormen niet voor eens en voor altijd vastliggen, ook ziekte niet. Bovendien had hij in zijn praktijk als klassiek arts in het Londens Academisch Ziekenhuis herhaaldelijk vastgesteld dat van twee patiënten met klinisch hetzelfde ziektebeeld en behandeld met dezelfde methode en medicatie, de ene genas en de andere niet. Zo kwam hij herhaaldelijk voor de vraag te staan wat het ontbrekende element of de rolfactor was in dit gebeuren.

Langs deze weg groeide bij hem de definitie dat vele hedendaagse ziekten niet in eerste instantie op mechanisch-chemische basis te verklaren zijn, maar als een energetische disharmonie die uiteindelijk berust op deficiënte psychische houdingen, verkeerde voorstellingen of gedachten. Waar een ongeval, milieu- of voedingsfactoren niet de oorzaak zijn, benoemt Dr. Bach het zelf als volgt: ‘Een ziek lichaam is, zoals we weten, een gevolg, een eindproduct, een laatste stadium van iets wat veel dieper ligt. Ziekte ontstaat op een niveau hoger dan het lichamelijke, dichter bij het geestelijke. Het is geheel een gevolg van een conflict tussen ons geestelijke en ons sterfelijk ik (persoonlijkheid, verstand). Zolang die twee in harmonie zijn met elkaar, is er gezondheid. Maar wanneer er een dissonant ontstaat, volgt er iets dat wij kennen als ziekte. Ziekte is enkel en alleen een middel tot verbetering. Ziekte is niet wreed en evenmin een straf, maar het is het middel dat door onze eigen Ziel (innerlijke leiding) wordt uitgekozen om onze tekorten aan ons duidelijk te maken, om ons ervoor te behoeden grotere misstappen te begaan, om ons te verhinderen meer schade aan te brengen, en om ons terug te sturen naar het pad van de waarheid en van het licht, waarvan we nooit hadden moeten afdwalen.’ Meteen lag de weg open naar een nieuwe complementaire wijze van helen, van behandelen maar vooral ook van voorkomen van ziekte: de Bach® Bloemen Remedies, ook wel Bachbloesems genoemd.

Kracht en wijsheid uit de Grote Natuur

De Bachbloesems zijn als het ware een soort referentie-informatie van de toestand van harmonie waarin we verkeren als we mee stromen in de bedding van het oorspronkelijke Scheppingsidee, als we ingaan op onze roep tot ontwikkeling en evolutie, onze zending als mens op aarde, het doel van ons leven: groei, ontwikkeling en bewustwording. Door de regelmatige ontvangst van deze referentie-informatie kunnen we ons bewust worden van de wijze waarop, hoe en waarom we dit harmonie-gevoel zijn verloren geraakt. Ze openen poorten naar een ruimer inzicht en geven ons zodoende de kans een andere houding te ontwikkelen, anders te gaan denken over de dingen die ons voordien steeds belastende en energierovende emoties bezorgden. Je kan stellen dat de Bachbloesems niet meer vechten tegen iets, maar voor iets... bewustwording en levenskwaliteit, met als resultaat het behoud van of de terugkeer naar een goede gezondheid. En omdat vrouwen van nature meer begaan zijn met het zorg dragen voor en het vorm geven aan levenskwaliteit is dit misschien een tweede verklaring voor de merkbare grotere interesse van vrouwen in deze complementaire heelwijze.

Dr. Bach definieerde de werkzaamheid van de Bachbloesems als volgt: ‘De Bach Bloemen Remedies werken om onze stemming op te beuren en onze wegen te openen voor het ontvangen van ons Spirituele Ik, om ons karakter te overspoelen met die speciale deugd die we nodig hebben en om de fout die de schade aanbrengt weg te wassen. Zij kunnen, net als mooie muziek of welke andere glorieuze, verheffende inspiratie ook, onze aard zelf verheffen en ons dichter bij onze Ziel brengen, en zodoende vrede brengen en ons leed verzachten. Ze genezen niet door de ziekte aan te vallen, maar door ons lichaam te overspoelen met de prachtige vibraties van onze Hogere Natuur, in de nabijheid waarvan ziekte verdwijnt als sneeuw voor de zon.’

De Bach Bloemen Remedies vertegenwoordigen dus een energetische heelwijze die naast de grofstoffelijke, eerder symptomatische aanpak van de klassieke geneeskunde, en de reeds subtielere en meer holistische benadering van de homeopathie, een belangrijke complementaire functie heeft en uitsluitend gericht is op het aanpakken van de oorzaak, de eigen tekorten, waardoor de gevolgen die daaruit ontstaan zijn op emotioneel en lichamelijk vlak zullen verdwijnen.

38 overeenstemmende bloemenremedies

Naast een intense zoektocht in de plantenwereld, heeft Dr. Bach via verdoorgedreven observatie en ook inspiratie de diverse archetypische houdingen en belevingen van de mens kunnen definiëren, waarvoor hij ook de 38 overeenstemmende Bachbloesems heeft gevonden. Deze achtendertig gemoedstoestanden of houdingen heeft hij opgedeeld in zeven grote groepen:
1. angst
2. onzekerheid
3. onvoldoende interesse
4. eenzaamheid
5. overgevoeligheid of beïnvloedbaarheid
6. moedeloosheid en wanhoop
7. overbezorgdheid

Stuk voor stuk thema’s van het dagelijkse leven.

Wie vaak onzeker is van zichzelf en steeds raad of bevestiging nodig heeft van anderen, kan geholpen worden met Loodkruid. Wie twijfelt aan de eigen capaciteiten en snel zegt dat anderen het beter kunnen, is gebaat met Lariks, en wie snel bang is dat er met de kinderen, de echtgenoot of in de familie iets gebeurd zou zijn, kan zijn kalmte terugvinden met Rode Kastanje. Vogelmelk kan helpen om een schokkende gebeurtenis of een diep verdriet te verwerken, terwijl Duizendguldenkruid kan ondersteunen om wat meer op te komen voor jezelf wanneer het je aan wilskracht of eigenwaarde ontbreekt. En de verbittering om een afgebroken relatie kan weer doorbroken worden met Wilg.

De kracht van de eenvoud

 • Op alle niveaus is het werk van Dr. Bach doorstraald van eenvoud. Op de eerste plaats gaat het om bloemen en bloesems die we elk jaar in overvloed terugvinden langs zonnige bosranden, veldwegen, beken, bossen en rivieren, of in het volle open landschap. Elk jaar hoeft niemand ervoor te zorgen: de natuur doet het voor ons, gratis, belangloos, voor niets.
 • De bereidingswijze is een oud alchemistisch procédé bij middel van de vier natuurelementen waardoor de energie van de bloemen door middel van de kracht van de zon of het vuur wordt overgedragen op het water. Dat water drager kan worden van fijnstoffelijke energie is ondertussen overduidelijk aangetoond in het wetenschappelijk onderzoek door de Japanner Masuru Emoto. (De boodschap van water - ISBN 10-9020283952)
  De aura van het glazen kommetje met water waarin de bloemenremedie werd aangemaakt spreekt hier ook voor zichzelf. Nadat de remedie volgens hoger besproken bereidingswijze werd aangemaakt is de aura van het kommetje water compleet gewijzigd, in structuur, in vorm en in reikwijdte. Met andere woorden, het water is gepontentieerd met de energie van de bloemen. In het Bach Centrum ‘Mount Vernon’, het kleine plattelandshuisje waar Dr. Bach de laatste jaren van zijn leven gewerkt en verbleven heeft, maken amper drie mensen jaarlijks in de bloeiperiode de achtendertig moedertincturen aan voor de ganse wereld.
 • Terwijl je met een 10cc flesje van de Bach Bloemen Remedies bij continu gebruik ruim vijf jaren toekomt, bevat het niet eens een hele druppel van deze moedertinctuur.
 • De teksten van de achtendertig gemoedstoestanden bevatten geen moeilijke psychologische taal, maar werden gekneed en herkneed tot zelfs de ongeletterde vissers in het dorpje Cromer, waar Dr. Bach vaak de wintermaanden doorbracht, ze konden verstaan en de types die erin beschreven stonden konden herkennen bij zichzelf of bij elkaar.
 • Bovendien zijn de Bach Bloemen Remedies totaal risicoloos, ze werken niet verslavend, hebben geen bijwerkingen en zijn te gebruiken van ongeboren baby tot sterveling. En dat maakt ze tot een simpele huisapotheek, beschikbaar op elk moeilijk moment, en tot een eenvoudig middel voor zelfhulp. Mits wat toewijding kan ieder er eigenhandig gebruik van leren maken waar het nodig is.
 • Omdat de kwaadheid of de jaloersheid van de Japanner dezelfde is als die van een Belg en omdat de angst van de hedendaagse mens voor kanker dezelfde is als de angst van de middeleeuwer voor pest of lepra, kunnen de Bachbloesems gerust bestempeld worden als een universeel en tijdloos systeem.
 • Dat ze uitgerekend nu zo sterk in opgang zijn heeft alles te maken met de exponentiële toename in bewustzijn en het groeiend besef van de zelfverantwoordelijkheid die sedert enkele decennia zijn ontloken in onze samenleving. Precies in dit proces van bewustwording, groei en evolutie zijn de Bach Bloemen Remedies eenvoudige en doeltreffende hulpmiddelen, die vanuit de aard van hun werking zichzelf steeds meer en meer overbodig maken. Ze zijn als de wandelstok die in moeilijke passages of bij revalidatie even ter hand wordt genomen en die tijdelijk helpt om straks ‘zonder stok’ - op eigen kracht - te kunnen lopen. Een bloemetje kan wonderen doen...

Meer informatie over de Bach Bloemen Remedies of over de door de Dr. Edward Bach Foundation Engeland erkende cursussen om ermee te leren werken bij de Walnoot vzw.- Ruimte voor Levenskunst. Tekst geschreven door Jef Strubbe, bezieler van De Walnoot.
Hanendreef 135, B-2930 Brasschaat Tel: 03/653.47.53 (ma, wo en vrij tss. 9u-10.30u en ma.avond tss. 18-19u)

Lees ook: Ademhalingsoefeningen, Lichaamsbeweging, Mindfulness training

Bachbloesems in:

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
 • Workshop: Leren Manifesteren Tine Lemmens
 • Cacao Ceremonie/Meditatie Tine Lemmens
 • Ceremoniële Cacao tasting Tine Lemmens
 • Ceremoniële Cacao tasting Tine Lemmens
 • Vrouwen cirkel: Womb Healing Circle Tine Lemmens