Mindfulnesstraining met Brunhilde Denoodt (Kessel-Lo)

 • Groepsles
 • Privéles
maandag 03 februari 2020 (19:30-22:00) - 8 lesdagen

Beschrijving

Wil je leren hoe je: 

 • an­ders kan om­gaan met de "din­gen des le­vens", ook de min­der aan­ge­na­me
 • een ge­zond even­wicht kan vin­den tus­sen werk en ont­span­ning
 • vol­le­dig aan­we­zig kan zijn bij wat je doet, of het nu thuis is of op het werk
 • je beter kan con­cen­tre­ren
 • sta­biel kan blij­ven in tij­den van stress
 • in­zicht kan ver­wer­ven in het eigen func­ti­o­ne­ren? 

Wil je leren hoe je ob­jec­tief, on­be­voor­oor­deeld, open en mild aan­dacht kan schen­ken en be­wust kan leven en wer­ken van­uit het mo­ment ? 

Dan kan het vol­gen van een basis Mind­ful­ness­trai­ning jou hier­in waar­schijn­lijk on­der­steu­nen. 

Iets voor jou? 
Schrijf je dan nu in op de website van Mindful Me.

Meer over de mindfulnesstraining

Door z’n unie­ke in­te­gra­tie van Wes­ter­se psy­cho­lo­gie en Oos­ter­se tech­nie­ken heeft deze aan­dachts­trai­ning een im­men­se in­vloed op de ma­nier waar­op je in het leven staat: hoe je denkt, hoe je in re­la­tie staat tot an­de­ren, hoe je om­gaat met je emo­ties, werk, gezag, en niet in het minst met stress. 

Deze trai­ning is ge­ba­seerd op twee pij­lers: de cog­ni­tie­ve the­ra­pie en Mind­ful­ness.

Cog­ni­tie­ve the­ra­pie gaat uit van de in­ter­ac­tie tus­sen ge­voe­lens, ge­dach­ten en ge­drag en is ge­ba­seerd op de vast­stel­ling dat ne­ga­tie­ve ge­dach­ten kun­nen bij­dra­gen tot psy­chi­sche klach­ten. Stres­se­ren­de ge­beur­te­nis­sen kun­nen lei­den tot der­ge­lij­ke ne­ga­tie­ve ge­dach­ten en on­der­hou­den zo ne­ga­tie­ve ge­voe­lens en li­cha­me­lij­ke span­nin­gen. 

De twee­de pij­ler is Mind­ful­ness, ook wel aan­dachts­trai­ning ge­noemd. Het is een me­di­ta­tie­tech­niek die reeds meer dan 2500 jaar oud is en die je mo­ment na mo­ment op­nieuw laat con­tact maken met het nu.

Via de trai­ning leert men recht­streeks met ne­ga­tie­ve ge­dach­ten, emo­ties en span­nin­gen om­gaan. Zo krijgt men de mo­ge­lijk­heid be­wust aan­dacht te geven aan stres­se­ren­de ge­beur­te­nis­sen. Daar­door ont­staat uit­ein­de­lijk een in­ner­lij­ke vrij­heid.

In­ter­na­ti­o­naal we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek toon­de in­mid­dels aan dat deze trai­ning: 

 • her­val van de­pres­sie kan voor­ko­men
 • doel­tref­fend is voor men­sen met al­ler­lei klach­ten ten ge­vol­ge van stress
 • de stress­be­sten­dig­heid ver­hoogt
 • het psy­chisch wel­zijn ver­be­tert.

Naar het be­drijfs­le­ven toe, is er ook meer en meer on­der­zoek dat erop wijst dat het vol­gen van een Mind­ful­ness­trai­ning kan bij­dra­gen tot het op­ti­maal func­ti­o­ne­ren van werk­ne­mer en dus be­drijf. Onder meer con­cen­tra­tie, cre­a­ti­vi­teit, com­mu­ni­ca­tie, be­vlo­gen­heid en au­then­ti­ci­teit wor­den po­si­tief beïnvloed.

Deze mindfulnesstraining is in samerwerking met onze partner CM.

Mindful Me Mindful Me Deinze

Nodig je vrienden uit

Nieuwsbrief

 • Mis geen enkele promotie aanbieding
 • Overzicht van de 'niet te missen' cursussen en workshops

Andere geïnteresseerden bekeken ook:

Mindful Me

activiteit

Wil je een gezond evenwicht vinden tussen werk en ontspanning? Wil je anders leren omgaan met de ‘dingen des levens’, ook de …

Mindful Me

06/05 (20:30-22:00) - 8 lesdagen

3010 Kessel-Lo

€ 299,50
Mindful Me

activiteit

Wil je een gezond evenwicht vinden tussen werk en ontspanning? Wil je anders leren omgaan met de ‘dingen des levens’, ook de …

Mindful Me

21/04 (19:30-22:00) - 8 lesdagen

2800 Mechelen

€ 299
Mindful Me

activiteit

Wil je een gezond evenwicht vinden tussen werk en ontspanning? Wil je anders leren omgaan met de ‘dingen des levens’, ook de …

Mindful Me

21/04 (19:30-22:00) - 8 lesdagen

3500 Hasselt

€ 299