China Arts College

“China Arts College, excellent education”
  • Groepsles
  • Privéles
Tai Chi, mindfulness training, taoïsme, bewustzijn, qigong, taijiquan, Qigong, Chinese filosofie, innerlijke krijgskunst, donggong, taoïstische alchemie, dantian, yijing, Daodejing, Laozi, Dao, tuishou, schone kunsten, krijgskunst, Baguazhang, yuanqigong
Tai Chi
  • Tai Chi
China Arts College (English below)

Taoïstische Innerlijke Alchemie binnen Handbereik

Taoïstische Innerlijke Alchemie kan je veel bieden. Door het te beoefenen kun je je gezondheid verbeteren, je intelligentie verhogen en vrij worden in geest en lichaam.

Het China Arts College (CAC) is de beste plek om alles over Taoïstische Innerlijke Alchemie, de cultuur errond en verwante praktijken, zoals de Innerlijke Krijgskunsten, te leren.

China Arts College werd in 1990 opgericht door Master of Taoist Arts An Woestenborghs (Chinese naam: Wu An en taoïstische traditienaam: Wu Zhirou) en Dr. Dan KJ Vercammen (Chinese naam: Fei Dan en taoïstische traditienaam: Fei Danning). Wij bieden cursussen, lezingen, workshops en seminars van de hoogste kwaliteit. Daarvoor putten wij uit rechtstreekse Chinese bronnen en baseren wij ons op tientallen jaren praktijkervaring op hoog niveau en op meer dan 35 jaar antropologisch en sinologisch onderzoek, verricht door ons research instituut, Taoist Alchemical Studies Center TASC.

Taoïstische Inwendige Alchemie van de Zuidelijke Traditie
Programma

Inleiding

Het programma vertrekt van 3 levels, die wij met Chinese terminologie ru, qiao & jiao, chu noemen (voor uitleg benamingen: zie onder). De levels zijn gebaseerd op de stappen en fasen van de innerlijke taoïstische alchemie.
Evolutie binnen de alchemie gebeurt aan je eigen tempo, d.w.z. volgens je eigen capaciteiten, tijdsbesteding en inspanningen. Overgang tussen levels wordt getest via een praktische en theoretische evaluatie door een vertegenwoordiger van de Zuidelijke Traditie. Indien je deze evaluatie succesvol doormaakt, krijg je een Engels en Chinees certificaat.
Theorie (T) en praktijk (P) zijn allebei belangrijk en ondersteunen elkaar. Theoretische lessen bevat verwijzingen naar de praktijk en praktijklessen omvatten ook theorie over de praktijk.
Qua lessoorten zijn er lezingen (L), seminars van 1 dag (S), meerdaagse cursussen (C) en praktijkworkshops van 1 dag(deel) (W); er zijn ook extra specialisatiecursussen (EX) voor wie nog meer diepgang wil.
Sommige lessen bieden we alleen online aan, andere alleen offline en sommige kunnen zowel on- als offline gevolgd worden.
Je kunt je programma vrij samenstellen, maar sommige cursussen vragen voorkennis en die moet je dus eerst verwerven voor je die cursus kunt volgen dat geven wij aan in de praktische uitleg bij de cursussen. Wij kunnen je adviseren bij het uitstippelen van je persoonlijke traject.

Tot slot nodigen wij onze studenten ook uit om zelf met onderwerpen voor cursussen te komen. Indien haalbaar, dan kunnen we dergelijke cursussen of herhalingslessen organiseren.

Level 1: het RU level: naar binnen keren

Doelen:

de basisvereisten voor de praktijk van het alchemistisch proces realiseren
de basiskennis van de taoïstisch-alchemistische achtergronden en levensbeschouwing verwerven
in staat zijn de oefeningen zelf te beoefenen
Cursussen:

(T) inleiding tot de Filosofie van de Verandering: fundamentele begrippen en de Yijing symboliek (S)
(T) inleiding tot de taoïstische alchemie en de Zuidelijke Traditie (L)
(T) inleiding tot het taoïstisch-alchemistische lichaam (L)
(T) taoïstische filosofie en levensbeschouwing: Daodejing/Laozi (L/C)
(P) innerlijke training/dantian training: oefeningen om de levenskracht in de onderbuik/onderrug te versterken en te bundelen via donggong/bewegingstraining: daoyin (gezondheidsoefeningen en zachte stretching), yuanqigong (training van de primaire qi) en innerlijke krijgskunsten; jinggong/rusttraining/meditatieve praktijken); het harmoniseren van de functies en circulaties van het lichaam; het doen doorstromen van de qi; deze training wordt als specifieke workshop aangeboden, maar de diverse innerlijke krijgskunst- en gezondheidstrainingen zijn hier ook voor geschikt (W/C)
(T&P) inleiding tot ming en xing training: fundamentele theorie over de verbinding tussen het psychisch-emotionele (“geest”) en het lichamelijke functioneren (“lichaam”) en training om de integratie tussen het beheer van het lichaam (ming) en de persoonlijkheid (xing) mogelijk te maken (C)
(T) inleiding tot de klassieke Chinese taal (EX)
(T&P) inleiding tot jinggong/rusttraining (W)
Level 2: Het QIAO & JIAO level: openingen en uitwisseling creëren

Doelen:

gevorderde alchemistische training met als doel het creëren van de noodzakelijke openingen en de uitwisselingscirculaties binnen het eigen lichaam
studie van de taoïstische alchemie van de Zuidelijke Traditie
in staat zijn de trainingen uit te voeren en sommige onderwerpen te doceren

Cursussen:

(T) inleiding tot de Chinese filosofie (L)
(T) grondige studie van het taoïstisch-alchemistische lichaam: beeldvorming en symboliek; de kaarten van het lichaam (o.a. Neijingtu/Afbeelding van de Innerlijke Wegen en Xiuzhentu/Afbeelding van het Ontwikkelen van het Authentieke) (C)
(T) grondige studie van de Zuidelijke alchemistische terminologie en de relatie met de praktijk (C)
(P) intensieve jinggong/rusttraining (C)
(P) intensieve donggong/bewegingstraining: innerlijke krijgskunsten (C)
(T&P) verdieping van de ming en xing training (C)
(T) taoïstische filosofie en levensbeschouwing: Zhuangzi (C)
(T) studie van de klassieke Chinese poëzietaal (EX)
(T) studie van de relatie tussen taoïstische voedingsleer en alchemie (EX)


Level 3: Het CHU level: naar buiten treden

Doelen:

verdere Zuidelijke alchemistische trainingen met als doel het creëren van de noodzakelijke openingen en de uitwisselingscirculaties met de wereld buiten het eigen lichaam
diepgaande studie van de informatiebronnen van de Zuidelijke Traditie
in staat zijn taoïstische alchemie op een hoog niveau te beoefenen, te leven op een taoïstisch alchemistische wijze en gevorderde cursussen te doceren; appliceren voor de titel “Master of Taoist Arts”

Cursussen:

(T&P) vraag en antwoord sessies en begeleidingssessies bij individuele praktijk (C)
(T) grondige studie van de schriftelijke traditie van de Zuidelijke alchemie (C)
(P) intensieve donggong/bewegingstraining: innerlijke krijgskunsten (C)
(T) studie van de alchemistische teksten in de klassieke Chinese taal (EX)
(T) studie van de relatie tussen de Chinese geneeswijzen en de taoïstische alchemie (EX)


China Arts College

Taoist Internal Alchemy at your Doorstep

Taoist Internal Alchemy has a lot to offer. By practicing it, you can improve your health, increase your intelligence, and become free in mind and body.
China Arts College (CAC) is the best place to learn all about Taoist Internal Alchemy and its culture and related practices, such as the Internal Martial Arts.
CAC has been around since 1990, when it was founded by the late Master of Taoist Arts An Woestenborghs (Chinese name: Wu An and Taoist tradition name: Wu Zhirou) and Dr. Dan KJ Vercammen (Chinese name: Fei Dan and Taoist tradition name: Fei Danning). We offer high quality courses, based on direct information from the Chinese Taoist sources, decades of high level practice experience and on anthropological and sinological research conducted during more than 35 years by our research team at the Taoist Alchemical Studies Center TASC.

Taoist Internal Alchemy of the Southern Tradition
Study Program

Introduction

The program contains three levels, for which we use Chinese terminology: ru, qiao & jiao, and chu (the terminology is explained below). These levels are based on the steps and phases of Taoist Internal Alchemy.
Your own capacities, time investment, and efforts determine the speed of evolution in your alchemical practice. Passing from one level to another will be tested by a representative of the Southern Tradition. This will be done by evaluating your practical and theoretical progress. If successful you obtain an English and Chinese certificate.
Theory (T) and practice (P) are both important and they are mutually supportive. In the theoretical lessons we often refer to the practice and in the practice sessions we also teach the theory of the practice.
There are different types of courses: lectures (L), one-day seminars (S), courses taking several days (C), and one-day workshops (W); we also organize extra specialization courses (EX) for those who want to dig even deeper.
Some courses are available online, some offline, and some both on- and offline.
You are free to choose your own program, but some courses demand specific knowledge that you need to acquire before being able to take those courses. This is mentioned in the practical explanation of the course. Of course, we can advice you if you want to create a personal program.
Last but not least, we invite students to come up with their own requests for courses. If feasible in any way, we can then arrange for courses on their preferred subjects and for refreshing of subjects already seen/practiced in previous courses.

Level 1: the RU Level: Internalization

Goals:

to fulfill the main requirements of the alchemical practice
to acquire the fundamental knowledge of Taoist Internal Alchemy and Taoist Philosophy
to be able to practice the exercises on your own
Courses:

(T) Introduction to the Philosophy of Change: fundamental principles and the Yijing symbols (S)
(T) Introduction to Taoist Alchemy and the Southern Tradition (L)
(T) Introduction to the Taoist Alchemical Body (L)
(T) Taoist Philosophy and Worldview: Daodejing/Laozi (L/C)
(P) Internal Practice/Dantian Practice: Donggong (movements) practices to enhance and concentrate the life force in the abdomen and lower back: Daoyin (Taoist health practices and soft stretching), Yuanqigong (Practice of the Primary Qi), and Neijiaquan (Internal Martial Arts); Jinggong (Quiet Meditative Practice); harmonizing the functions and circulations of the body; facilitating the circulation of the Qi; this course is offered as a specific workshop, but our Internal Martial Arts and Health Exercises courses are quite suitable for this purpose, too (W/C)
(T&P) Introduction to Ming and Xing Practice: fundamental theory about the connection between the psycho-emotional (“mind”) and physical (“body”) functioning and practices to induce the unification of the governing of the body (Ming) and the personality (Xing) (C)
(T) Introduction to the Classical Chinese Language (EX)
(T&P) Introduction to Jinggong/Quiet Practice (W)

Level 2: the QIAO & JIAO Level: Creating Apertures and Exchange

Goals:

advanced alchemical practice with the goal of creating necessary apertures and exchange circulations within one's own body
study of Taoist Alchemy of the Southern Tradition
to be able to practice the exercises and teach some of the subjects

Courses:

(T) Introduction to Chinese Philosophy (L)
(T) Advanced Study of the Taoist Alchemical Body: imagery and symbols; the charts of the body (a.o. the Neijingtu/Chart of the Internal Conduits and the Xiuzhentu/Chart of the Development of Authenticity) (C)
(T) Advanced Study of Southern Alchemical Terminology and Its Relationship with the Practice ©
(P) Intensive Jinggong/Quiet Practice (C)
(P) Intensive Donggong/Moving Practice: Internal Martial Arts (C)
(T&P) Advanced Ming and Xing Practice (C)
(T) Taoist Philosophy and Worldview: Zhuangzi (C)
(T) Study of Classical Chinese Poetic Language (EX)
(T) Study of the Relationship between Taoist Dietetics and Alchemy (EX)

Level 3: the CHU Level: Externalization

Goals:

advanced Southern alchemical practices with the goal of creating necessary apertures and exchange circulations with the world outside one's own body
advanced study of the information sources of the Southern Tradition
to be able to practice internal alchemy on a high level, live your life in a Taoist alchemical way, and teach advanced courses; applying for the title of “Master of Taoist Arts”

Courses:

(T&P) Q & A and Coaching: group and one-on-one sessions to improve individual practice (C)
(T) Advanced Study of the Literature of the Southern Tradition (C)
(P) Intensive Donggong/Moving Practice: Internal Martial Arts (C)
(T) Study of Taoist Alchemical Texts in Classical Chinese (EX)
(T) Study of the Relationship between Chinese Medicine and Taoist Alchemy (EX)
C.V. (English below)

Prof. Dr. Dan KJ Vercammen

Professor Vercammen is een antropoloog-sinoloog, een expert Chinese krijgskunsten, een taoïstische arts, een expert taoïstische inwendige alchemie, en een kunstenaar (schilderkunst, kalligrafie, poëzie, design). Hij publiceerde meer dan 30 boeken en artikels over de Chinese cultuur.

1972-1978: Yoga beoefenaar
1975-heden: Chinese krijgskunsten beoefenaar (Zuidelijke Chinese krijgskunsten, innerlijke Chinese krijgskunsten, Shaolin, traditionele wapens, ...)
1978-1982: studeerde sinologie en antropologie aan de Universiteit Gent
1985-1986: studeerde klassieke Chinese filosofie aan Shanghai Fudan University; Chinese innerlijke krijgskunsten aan Shanghai Sports University en Jingwu Athletic Association en Chinese krijgskunsten, taoïstische alchemie, TCM en taoïstische geneeswijzen met privé leraren
1985-1990: research assistent en docent Chinees aan Ghent University
1985-heden: antropologisch participerend veldwerk taoïsme, taoïstische geneeswijzen, taoïstische inwendige alchemie, innerlijke krijgskunsten en Chinese schone kunsten
1990: PhD over innerlijke krijgskunsten, qigong en taoïstische inwendige alchemie aan Universiteit Gent (summa cum laude)
1990-heden: doceert aan China Arts College CAC en hoofd research aan Taoist Alchemical Studies Center TASC, Antwerpen; lezingen aan universiteiten, conferenties en instituten in China en het Westen

Resume

Prof. Dr. Dan KJ Vercammen

Professor Vercammen is an anthropologist-sinologist, a Chinese Martial Arts expert, a Taoist Doctor, Taoist Internal Alchemy expert, and an artist (painting, calligraphy, poetry, design). He has published more than 30 books and articles on Chinese culture.

1972-1978: Yoga practitioner
1975-present: Chinese Martial Arts practitioner (Southern Chinese Martial Arts, Internal Martial Arts, Shaolin, Traditional Weapons, ...)
1978-1982: studied Sinology and Anthropology at Ghent University, Belgium
1985-1986: studied Classical Chinese Philosophy at Shanghai Fudan University; Chinese Internal Martial Arts at Shanghai Sports University and Jingwu Athletic Association and Martial Arts, Taoist Alchemy, TCM and Taoist Medicine with private teachers
1985-1990: research assistant and teaching Chinese at Ghent University
1985-present: anthropological participating fieldwork on Taoism, Taoist Medicine, Taoist Alchemy, Internal Martial Arts, and Chinese Fine Arts
1990: PhD on Internal Martial Arts, Qigong, and Internal Alchemy from Ghent University (summa cum laude)
1990-present: teaching at China Arts College CAC and researching at Taoist Alchemical Studies Center TASC, Antwerp, Belgium; lecturing at universities, conferences, and institutes in China and the West.

Gelijkaardige Activators

  • Lifeforce Shiatsu Lifeforce Shiatsu Kessel
  • Life-Essence Life-Essence Sterrebeel
  • Heidi Louagie Heidi Louagie Moorslede