Energetic Bliss Mastery (Brussel)

  • Groepsles
  • Privéles
zaterdag 12 oktober 2019 (10:30-17:30) - 2 lesdagen

Beschrijving

**** Scroll down for English and French ****

Welkom in deze tweedaagse workshop "Erotische Intelligentie" Kom dieper in contact met je eigen energie, leer je energetische blokkades te vinden en ze te verwijderen. Hoe negatieve emoties zoals verdriet, woede en vermoeidheid uit te schakelen en positieve emoties zoals geluk, vreugde en opwinding te cultiveren.

"Twee dagen na de cursus Erotic Intelligence voel ik een grote opening in mijn lichaam. Er stroomt een nieuwe energie doorheen en het maakt me blij ..." Laurence

Vergroot je eigen energieveld en verander het in een krachtige bron van verbinding en gelukzaligheid. Voel je energiek, bekrachtigd en helemaal geweldig. Tegen het einde van het weekend zul je beter in staat zijn om de energie van jezelf en anderen te voelen en hoe deze te sturen en te zuiveren.

De belangrijkste aandachtspunten bij het proces zijn:
• Introductie tot de belangrijkste energiecentra van je lichaam, Chakras genaamd
• Loslaten van negatieve emoties met behulp van ademhaling, beweging en geluid
• Leer om gebruik te maken van je eigen levenskracht-energie
• Leer energie te verzamelen en te benutten en beweeg het speels door je lichaam
• Spelenderwijs contact maken met anderen
• Ontdek met behulp van verschillende massagetechnieken welke voorkeur u en uw partner hebben. Hoe je je partner kunt kalmeren met één aanraking of hoe jullie meer opgewonden kunnen geraken met verschillende aanrakingen.

Wie kan aanwezig zijn?
18+ vrijgezellen en koppels.

Neem een ​​partner mee, vind een partner, wissel van partner of ervaar de cursus alleen. Er worden veel opties aangeboden om elke individuele ervaring te ondersteunen.

We zullen je grenzen respecteren en je zal je nooit gedwongen voelen om een ​​van de oefeningen te doen. Alle oefeningen zullen worden gedemonstreerd en worden beoefend met kleding aan.

Over Shekina:

Shekina Ray is sinds 2000 een energie-genezer en -leraar. Ze is een Reiki-master, Matrix-energetica en Reconnective Healing Practitioner, Access Consciousness Facilitator en Tantra Educator.

Ze moedigt mensen aan om manieren te vinden om zichzelf te uiten en geeft les in verschillende klassen die mensen helpen hun passies te ontdekken, van zichzelf te houden, hun zelfrespect op te bouwen en zich comfortabel en zelfverzekerd te voelen over hun lichaam en seksualiteit.

Locatie:Jade's Boudoir   Avenue Montana 29c   1180 Bruxelles, Belgium

Datum:
12 - 13 October 2019

Tijd:
10:30 - 17:30 beide dagen

Ticket:
€250,- 'Early Bird' prijs bij inschrijving vóór 8 september, daarna €295,-

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar Shekina.

We zorgen voor hapjes en drankjes, thee, etc. Neem alsjeblieft iets mee of neem een ​​lunch mee om te delen met de groep en dikke sokken of huisschoenen. We voorzien kussens om op te zitten, matjes en dekens.

*** REVIEWS ***

"De kleine jongen in mij had het fantastisch!
Ik had zo'n geweldig weekend in België tijdens de Energetic Bliss Mastery van Shekina Ray ... Een workshop? Nahh, een playshop gevuld met leuke oefeningen, inzichten, gelach en een paar momenten van diep ademhalen. Ik hou ervan!"
Andre Van Vliet, Antwerpen, België

"Voor het eerst in mijn leven voel ik de geleerde drukpunten in mijn lichaam en hoe ik via deze punten verbinding kan maken met mijn innerlijke energie. Dankzij Shekina Ray en haar unieke scholing, is mijn lichaamsbewustzijn verhoogd naar een nieuwe dimensie. De fysieke pijnen die ik had verdwijnen met behulp van deze speciale technieken en massages. Shekina hielp me om op verschillende nieuwe manieren contact met mezelf te maken en om naar mezelf te kijken vanuit compassie. Ik kan haar niet genoeg bedanken en hoop meer van haar te leren in de toekomst."
Elissar, EH, Maastricht, Nederland

"Twee dagen na de cursus Erotic Intelligence voel ik een grote opening in mijn lichaam. Er stroomt een nieuwe energie doorheen en het maakt me blij. Het brengt me Vreugde, een hele nieuwe stroom en nu voel ik me klaar om de wereld van energie te verkennen. Ik was een beetje verdwaald met sommige aspecten van mezelf, maar Shekina en de lieve groep hielpen me om een ​​nieuw zelfvertrouwen te vinden. Ik bezit mijn leven, ik bezit mijn orgasmes, ik bezit zelf-liefde. Bedankt Shekina voor het brengen van deze cursussen. Ik ben zo dankbaar."
Laurence, Gent, België

Bekijk mijn website met meer informatie over wat ik te bieden heb.

Dit weekend maakt deel uit van een certificeringscursus op 3 niveaus die je in staat stelt om je eigen "Erotic Intelligence" praktijk op te starten.

***Vertaling Enlish ***

Come and expand your own energetic field and turn it into a powerful source of connection and bliss. Feel energised, empowered and totally amazing.

"Two days now after the Energetic Bliss Mastery course and I feel a big opening in my body. It brings me Joy, a whole new flow . . " Laurence, previous workshop particpant

Welcome to this two day Erotic Intelligence workshop where you will learn how to sense your own energy, find your energetic blocks and clear them, shake out your negative emotions such as sadness, anger and tiredness and cultivate positive ones, such as happiness, joy, excitement.
By the end of the weekend you will also be able to sense other people’s energy and be able to clear them too and know how to connect with others on the energetic level.

Key areas covered are:

• Introduction to the major energy centers of your body called Chakras
• Releasing negative emotions using breath, movement and sound
• Learn to tap into your own life force energy
• Learn to collect and harness energy and playfully move it through your body
• Playfully connect with others energetically

With the help of different massage techniques:

• Learn what kind of touch you and your partner enjoy.
• How to calm down your partner with one kind of touch or how to help them to feel more excited with different touches.

Who can attend?
18+ Singles and Couples.

Bring a partner, find a partner there, switch partners, or experience the course on your own. Many options will be offered to support each individual experience.

We will respect your boundaries and you will never be forced to do any of the exercises and all exercises will be demonstrated and practiced with clothes on in Level 1.

We will provide snacks and refreshments, tea, etc. ⠀

You can either bring your own lunch or have lunch at one of the restaurants nearby. 

What to bring with you:
Please bring a yoga mat, a meditation cushion or a yoga mat to sit on and a blanket if you wish. 

What to wear: 
Please wear loose, comfortable clothing.

Date and Time:
12 - 13 October, 2019
10:30 am – 17:30 pm


Location:
Jade's Boudoir
Avenue Montana 29c 
1180 Bruxelles, Belgium 

Early Bird Special:  € 250,- if you register and pay by 8th September, € 295,- thereafter

About Shekina:

Shekina Ray is an international Energy Healer and Tantra Teacher. She has been teaching various energy healing modalities such as Reiki, Access Consciousness and Tantra worldwide for the past 18 years.
She enjoys encouraging people to find ways to express themselves and teaches a variety of classes that assist people in discovering their passions, loving and accepting themselves, building their self-esteem and helping them to be comfortable and confident about their body and sexuality.
You can read more about Shekina here.

REVIEWS

For the first time in my life, I feel these points in my body. For the first time I feel how to connect to my inner energy through these points, of course, thanks to Shekina Ray and her great techniques and teachings, she raised my awareness towards my body via a different realm. Even the physical pains that I have were gone, when she taught me special techniques and massages. She helped me to connect to myself in a different new way and to look at myself from a compassionate prospect. I can’t thank her enough, hoping to learn from her more in the future.
Elissar, EH, Maastricht, Netherlands
----
Two days now after the Energetic Bliss Mastery course and I feel a big opening in my body. It brings me Joy, a whole new flow and now I feel ready to explore the world of energy. I was a bit lost with some aspects of myself but Shekina and the lovely group helped me to find a new confidence. I own my life, I own my orgasms, I own self-love. Thank you Shekina for bringing these courses out there. I’m so thankful.
Laurence, Gent, Belgium
----
The little boy in me had a blast!
I had such a wonderful weekend in Belgium at the Energetic Bliss Mastery by Shekina Ray… A workshop? Nahh, a playshop stuffed with fun exercises, insights, laughter and a few sigh moments. I love it.
Andre Van Vliet, Antwerp, Belgium

This weekend is part of a 3 level certification course which enables you to develop your own Erotic Intelligence practice.

***TRADUCTION FRANCAISE ***

Venez développer votre propre champ énergétique et le transformer en une source puissante de connexion et de bonheur. Sentez-vous sous tension, habilité et totalement incroyable.


"Deux jours maintenant après le cours de maîtrise de la béatitude énergétique, je sens une grande ouverture dans mon corps. Cela m'apporte de la joie, un tout nouveau flux." Laurence, participante à l'atelier précédent.

Bienvenue dans cet atelier de deux jours sur l'intelligence érotique où vous apprendrez à ressentir votre propre énergie, à trouver vos blocages énergétiques et à les dissiper, à secouer vos émotions négatives telles que la tristesse, la colère et la fatigue et à en cultiver des positives, telles que le bonheur, la joie, excitation.

À la fin du week-end, vous serez également en mesure de ressentir l’énergie des autres, de les vider également et de savoir comment vous connecter aux autres sur le plan énergétique.

Les domaines clés couverts sont :

• Introduction aux principaux centres énergétiques de votre corps appelés Chakras
• Libérer des émotions négatives en utilisant la respiration, le mouvement et le son
• Apprenez à puiser dans votre propre énergie vitale
• Apprendre à collecter et à exploiter l’énergie et à la déplacer de manière ludique dans tout votre corps
• Connectez-vous de manière ludique aux autres avec énergie

A l'aide de différentes techniques de massage :

• Découvrez le type de contact que vous et votre partenaire appréciez.
• Comment calmer votre partenaire avec un type de contact ou comment l'aider à se sentir plus excité avec des contacts différents.

Qui peut participer ?
18+ célibataires et couples.


Amenez un partenaire, trouvez-y un partenaire, changez de partenaire ou découvrez le parcours par vous-même. De nombreuses options seront proposées pour soutenir chaque expérience individuelle.
Nous respecterons vos limites et vous ne serez jamais obligé de faire les exercices. Tous les exercices seront démontrés et pratiqués avec des vêtements de niveau 1.

Nous fournirons des collations et des rafraîchissements, du thé, etc.

Vous pouvez apporter votre propre déjeuner ou déjeuner dans l’un des restaurants situés à proximité.

Quoi apporter avec vous:
Veuillez apporter un tapis de yoga, un coussin de méditation ou un tapis de yoga sur lequel vous asseoir et une couverture si vous le souhaitez.

Quoi porter:
Veuillez porter des vêtements amples et confortables.

Date et l'heure:
Za 12 okt. - Zo 13 okt. 2019
10h30 - 17h30

Lieu:
Jade’s Boudoir 
Avenue Montana 29c
1180 Bruxelles, Belgique

Early Bird Special: 250 € si vous vous inscrivez et payez avant le 8 septembre, puis 295 €.


À propos de Shekina :

Shekina Ray est une guérisseuse internationale de l'énergie et une enseignante au tantra. Elle enseigne diverses méthodes de guérison énergétique telles que le Reiki, la Conscience d'Accès et le Tantra dans le monde entier depuis 18 ans.
Elle aime encourager les gens à trouver des moyens de s'exprimer et enseigne divers cours qui les aident à découvrir leurs passions, à s'aimer et à s'accepter, à construire leur estime de soi et à être à l'aise avec leur corps et leur sexualité.
Vous pouvez en savoir plus sur Shekina ici.

AVIS

Pour la première fois de ma vie, je ressens ces points dans mon corps. Pour la première fois, je ressens comment me connecter à mon énergie intérieure à travers ces points, bien sûr, grâce à Shekina Ray et ses techniques et enseignements remarquables, elle a augmenté ma conscience de mon corps via un royaume différent. Même les douleurs physiques que j'ai eues ont disparu, quand elle m'a appris des techniques spéciales et des massages. Elle m'a aidé à me connecter d'une manière nouvelle et différente et à me regarder d'un point de vue compatissant. Je ne pourrai jamais assez la remercier, dans l’espoir d’en apprendre davantage à l’avenir.
Elissar, EH, Maastricht, Pays-Bas
----
Deux jours maintenant après le cours de maîtrise de la béatitude énergétique et je sens une grande ouverture dans mon corps. Cela m'apporte de la joie, un tout nouveau flux et maintenant je me sens prêt à explorer le monde de l'énergie. J'étais un peu perdu avec certains aspects de moi-même mais Shekina et le charmant groupe m'ont aidé à retrouver une nouvelle confiance. Je possède ma vie, je possède mes orgasmes, je possède l'amour de soi. Merci Shekina d'avoir organisé ces cours. Je suis tellement reconnaissant.
Laurence, Gent, Belgique
----
Le petit garçon en moi s'est éclaté!
J'ai passé un merveilleux week-end en Belgique à la maîtrise de bonheur énergique de Shekina Ray… Un atelier? Nahh, une boutique remplie d'exercices amusants, d'idées, de rires et de quelques soupirs. J'aime cela.
Andre Van Vliet, Anvers, Belgique

Ce week-end fait partie d'un cours de certification sur 3 niveaux qui vous permet de développer votre propre pratique Erotic Intelligence.

€ 295

Nodig je vrienden uit

Shekina Ray
Van 12/10/2019 tot
en met 13/10/2019
(2 lesdagen)
10:30-17:30
Geen ervaring vereist
18 - 99

Andere geïnteresseerden bekeken ook:

l'Art l'AnnimA

activiteit

Meditatie is één van vele manieren om bronnen in onszelf aan te spreken om te groeien, om beter te functioneren. Als we …

l'Art l'AnnimA

Wekelijks op maandag (20:30-22:00)

9220 Hamme

€ 150
i.p.v. € 200
Oost West Centrum

activiteit

4 X 4 DAGEN (ORVAL)  De reis van de geheime paradox. Een sterkere, wijzere en liefdevollere jij wordt geboren.Een meer …

Oost West Centrum

30/10 (19:00-16:00) - 20 lesdagen

6823 Villers-devant-Orval

€ 3.500
Groeidala

activiteit

Ben je reeds bekend met de Tzolkin, en zou je het geheel graag verder integreren en je verdiepen in andere tellingen als de dreamspell …

Groeidala

19/05 (10:30-18:15) - 1 lesdag

2980 Zoersel

€ 110