Algemene voorwaarden activate.me

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website activate.me.activate.me bvba houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk ogenblik, informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. U dient deze Algemene Voorwaarden regelmatig opnieuw te bekijken.

Door het gebruik van de website van activate.me, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.

1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. activate.me bvba: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: activate.me bvba gevestigd in de Volderij 43/301 te 2550 Kontich, ingeschreven in de kruispuntenbank onder BE0846063395

 2. bezoeker: de bezoeker van de website.

 3. organisator: trainer, lesgever of organisatie die zich heeft ingeschreven op de website van activate.me;

 4. overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt via de website tussen de organisator en activate.me;

 5. dienst: de dienst die activate.me bvba in het kader van de overeenkomst aan de organisator levert;

 6. website/activate.me: de website www.activate.me, die door activate.me bvba wordt beheerd waarbij bezoekers door middel van een eenvoudige zoekfunctie een organisator of een activiteit kunnen vinden; en waarop organisatoren van vormingsactiviteiten hun activiteiten kunnen publiceren;

 7. profiel: de pagina van de organisator waarop hij zijn diensten aanbiedt; deze bevatten oa. naam, adres, foto’s, bio, omschrijving en kalender.

2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en op iedere overeenkomst tussen activate.me bvba en de organisator.

2.2 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

3 Prijzen met betrekking tot diensten

3.1 activate.me bvba is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.

3.2 De prijzen voor de diensten staan op de website vermeld.

3.3 De op de website vermelde prijzen zijn excl. btw.

3.4 activate.me bvba is gerechtigd haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

4 Overeenkomst en registratie

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de organisator zich heeft geregistreerd en van activate.me bvba een bevestigingse-mail heeft ontvangen.

4.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij bij de registratie op de website anders is aangegeven.

4.3 Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, dan is het niet mogelijk de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

4.4 Het is de organisator niet toegestaan meerdere profielen aan te maken.

4.5 Via zijn profiel kan de organisator zijn persoonlijke gegevens en diensten wijzigen.

4.6 De organisator gaat ermee akkoord dat direct na de totstandkoming van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering daarvan. Derhalve kan de organisator geen beroep doen op het herroepingsrecht.

5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 activate.me bvba zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

5.2 Voor de diensten is activate.me bvba afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. activate.me bvba is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken van derde partijen.

5.3 activate.me bvba is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud van de website de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.

6 Abonnementen

6.1 Elke organisator kan zich registeren voor een profiel. Indien activate.me bvba het profiel goedkeurt kan de organisator kiezen uit verschillende types abonnementen (de meest actuele versie is terug te vinden in het dashboard onder ‘Prijsplan’). De vermelde prijzen zijn BTW exclusief.

6.2 De inschrijving op een gratis abonnement geeft slechts beperkte toegangsrechten tot de website, die bovendien te allen tijde kunnen beperkt (maar ook uitgebreid) worden.

6.3 De betalende abonnementen alsook de opwaardering en/of verlenging van een profiel, worden aangeboden onder opschortende voorwaarde van effectieve ontvangst van betaling door activate.me bvba. activate.me bvba behoudt zich het recht voor om af te zien van een bestelling indien de betaling niet ontvangen werd binnen 14 (veertien) dagen. De facturatie door activate.me bvba voor de betalende gebruiksformules geschiedt via overschrijving of een online betalingssysteem.

6.4 Facturen worden opgesteld per bestelling. De organisator erkent de rechtsgeldigheid en de bewijskracht van deze facturatie, zodat deze gelijkstaat met de bewijskracht van een geschrift. De betaling geschiedt online of via bankoverschrijving. activate.me bvba heeft de nodige voorzieningen getroffen om betalingstransacties veilig te laten geschieden, dit betreft een inspanningsverbintenis geen resultaatsverbintenis. De voorwaarden van deze ‘payment providers’ en desgevallend van de betrokken kaartuitgevers zijn van toepassing. activate.me bvba is geen partij bij de contractuele relatie tussen (1) de organisator en de financiële instelling(en) via dewelke de betaling geschiedt, of (2) de betrokken kredietkaartuitgever.

6.5Behoudens facturen die contant betaalbaar zijn betreft de betalingstermijn 14 (veertien) dagen na de factuurdatum. Vanaf de vervaldag is van rechtswege een verwijlsintrest verschuldigd aan de intrestvoet zoals bepaald door artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien is een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het openstaand saldo, onverminderd vergoeding voor gerechtskosten, rechtsplegingsvergoeding en gerechtelijke intresten.

6.6 De eventuele voordelen aangeboden door derden in het kader van betalende gebruiksformules, zijn slechts geldig voor de tijdsperiode van het betreffende abonnement. Deze voordelen zijn onoverdraagbaar. activate.me bvba behoudt zich het recht voor om deze voordelen, tijdens de duurtijd van lopende abonnementen, te vervangen door andere, gelijkwaardige voordelen van derden, in functie van de duurtijd van de betreffende contracten met derden.

6.7 De verbintenis van de organisator tot betaling voor zijn betalende gebruiksformule, wordt niet geschorst door enig gebrek in de uitvoering van een verbintenis in hoofde van activate.me bvba, of door enige ingebrekestelling vanwege deze organisator aan activate.me bvba.

6.8 activate.me bvba is geen terugbetaling verschuldigd indien een gebruiksformule geschorst werd wegens het niet naleven van de bovenstaande Gedragscode.

6.9 Uitgevoerde betalingen zijn niet terugbetaalbaar, ook niet indien de organisator zelf verzoekt om een profiel te sluiten.

7 Verplichtingen van de organisator

7.1 De organisator dient zijn gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee hij op de website kan inloggen geheim te houden.

7.2 Alle gegevens die de organisator bij het aanmelden op de website en gedurende de overeenkomst aan activate.me bvba verstrekt dienen volledig en correct te zijn. De organisator is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen te verwerken in zijn profiel.

7.3 De organisator is gehouden de diensten die hij aanbiedt volledig en naar waarheid te omschrijven.

7.4 De informatie die door de organisator op de website wordt geplaatst of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met de diensten die hij als organisator levert.

7.5 De organisator is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij van een bezoeker ontvangt. De organisator zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. De organisator mag de gegevens van de bezoeker alleen gebruiken nadat de bezoeker daar uitdrukkelijk mee ingestemd heeft.

7.6 De organisator vrijwaart activate.me bvba voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de organisator toerekenbaar zijn.

7.7 Het is de organisator niet toegelaten in de algemene omschrijving, in zijn bio en ervaring of in de activiteitomschrijving zijn contactgegevens te plaatsen. Onder contactgegevens wordt o.a. verstaan e-mailadres, website, telefoonnummer, faxnummer of een verwijzing naar een sociale netwerkwebsite, zoals Facebook, Twitter of LinkedIn.

7.8 activate.me heeft het recht om op elk ogenblik, om eender welke reden en zonder voorafgaande verwittiging of melding informatie van het profiel te wijzigen of te verwijderen.

7.9 De organisator wordt eveneens geacht alle waarschuwingen en aanduidingen op de website te lezen en te begrijpen. Indien na een waarschuwing toch verder gegaan wordt met het gebruik van de website, dan wordt dit beschouwd als een uitdrukkelijke toestemming of instemming.

8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, de daarop door activate.me bvba geplaatste gegevens en de programmatuur berust bij activate.me bvba. Het is niet toegestaan dergelijke gegevens te dupliceren, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.

8.2 De structuur en de inhoud (m.i.v. de vormgeving, teksten, bladschikking, logo’s, iconen, data, bestanden, broncode, objectcode) van de website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten (zoals merkenrechten, auteursrechten, rechten van producenten van databanken), die eigendom zijn van activate.me bvba dan wel van rechthebbende derden.

8.2 Het is de bezoeker slechts toegestaan om deze structuur en inhoud te gebruiken in het kader van zijn bezoek aan de website. Afgezien daarvan, zal niets in deze voorwaarden uitgelegd worden als een licentie van activate.me bvba voor de bezoeker, of als overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten aan de bezoeker. Elke vorm van reproductie, bewerking, vertaling of openbare mededeling van de auteursrechtelijk beschermde werken meegedeeld via de website is verboden. Elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van de website is verboden; hetzelfde geldt voor een herhaalde en systematische opvraging en/of hergebruik van niet-substantiële delen van de inhoud van de website, die niet kadert in het normale gebruik van de website (het zoeken en plaatsen van activiteiten rond vorming) en/of die aan de rechtmatige belangen van activate.me bvba een ongerechtvaardigde schade, m.i.v. een louter commercieel of concurrentieel nadeel.

8.3 activate.me bvba wijst elke aansprakelijkheid af m.b.t. inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden die zouden kunnen ontstaan door de plaatsing van informatie op activate.me door een organisator, of de communicatie van informatie via de website door een bezoeker.

9 Oneigenlijk gebruik van de website

9.1 Het is verboden informatie met gebruikmaking van de website te verspreiden die:

 1. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
 2. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
 3. de rechten van derden schenden;
 4. discriminerend kan zijn.

9.2 Het is verboden:

 1. anderen te stalken of op enige wijze lastig te vallen;
 2. zich voor te doen als een ander persoon;
 3. de dienst, webpagina's van de website en de computercodes of elementen waaruit de diensten van activate.me bvba zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of distribueren;
 4. het gebruik van internet of de website door anderen te beïnvloeden of verhinderen.

9.3 activate.me bvba heeft het recht om informatie van de website te verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website.

10 Opheffen van profiel

10.1 Indien de organisator zijn verplichtingen jegens activate.me bvba niet nakomt of handelingen heeft verricht waarbij de belangen van bezoekers in het geding komen, dan is activate.me bvba gerechtigd, nadat activate.me bvba de organisator een waarschuwing heeft gestuurd en de organisator geen gehoor heeft gegeven aan de waarschuwing, het profiel van de organisator op te heffen. In een dergelijk geval worden reeds betaalde bedragen niet aan de organisator gerestitueerd.

10.2 Artikel 10.1 is niet van toepassing indien de organisator een gratis profiel heeft. Bij een gratis profiel heeft activate.me bvba het recht om zonder opgave van redenen het profiel van de organisator op te heffen.

10.3 De organisator wordt er schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld indien zijn profiel door activate.me bvba wordt opgeheven .

11 Positie van activate.me bvba

11.1 De bezoeker erkent dat activate.me bvba geen partij is bij de opdrachtovereenkomst tussen de organisator en een bezoeker.

11.2 Indien de bezoeker zich niet houdt aan de opdrachtovereenkomst die hij heeft gesloten met de organisator, dan is dat een zaak tussen de organisator en de bezoeker.

11.3 Bij de totstandkoming van een opdrachtovereenkomst tussen de bezoeker en een organisator gelden de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van de organisator. De algemene voorwaarden van activate.me bvba maken geen onderdeel deel uit van de bovengenoemde opdrachtovereenkomst. Dit is een opdrachtovereenkomst tussen de bezoeker en de organisator.

12 Aansprakelijkheid en verjaring

12.1 activate.me bvba is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat activate.me bvba is uitgegaan van door de organisator verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.2 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.

12.3 activate.me bvba garandeert niet dat de dienst vrij is van storingen. De organisator erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. activate.me bvba zal pogen een volledige continuïteit van de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. activate.me bvba is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienst, tenzij de onderbreking van de dienst door toedoen van activate.me bvba onredelijk lang is.

12.4 activate.me bvba kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de organisator toegepaste inlogcodes. activate.me bvba kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de organisator.

12.5 activate.me staat niet in voor de informatie die een organisator op de website plaatst. Indien informatie op de website afkomstig van een organisator niet juist of volledig is, dan kan activate.me bvba daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.

12.6 activate.me bvba is nimmer aansprakelijk voor gedragingen van derden, organisators of bezoekers.

12.7 activate.me bvba is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst.

12.8 Indien activate.me bvba aansprakelijk mocht zijn jegens de organisator voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van activate.me bvba beperkt tot het bedrag dat activate.me bvba aan de organisator jaarlijks in rekening brengt.

12.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van activate.me bvba of haar ondergeschikten.

12.10 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de organisator uit welken hoofde ook jegens activate.me bvba vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de organisator deze rechten en/of bevoegdheden jegens activate.me bvba kan aanwenden.

13 Geheimhouding

13.1 activate.me bvba en de organisator zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

14 Overmacht

14.1 activate.me bvba is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten alsmede iedere andere situatie waarop activate.me bvba geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

14.2 In geval van overmacht is activate.me bvba niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de organisator ontstane schade, behoudens en voor zover activate.me bvba als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

15 Klachten

15.1 Klachten over de dienstverlening van activate.me bvba kunt u indienen door middel van het klachtenformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u [een gebrek in de dienstverlening] heeft geconstateerd, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend.

15.2 activate.me bvba zal ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal activate.me bvba u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording

16 Beveiliging en internet

16.1 activate.me bvba zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de organisator of de bezoeker via de website ingevoerde gegevens, maar activate.me bvba kan ter zake geen garantie geven.

17 Diverse onderwerpen

17.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de organisator na de totstandkoming van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

17.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.3 Op de overeenkomst tussen de organisator en activate.me bvba is het Belgische recht van toepassing.

Privacy beleid

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de website te laten werken en om de veilige handel via de website te bevorderen. activate.me bvba., Volderij 43/301, 2550 te Kontich is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in overeenstemming met de privacy-wetgeving.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit privacybeleid, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via hello@activate.me.

1 Welke persoonlijke gegevens worden van mij verzameld en opgeslagen?

1.1. We verzamelen en bewaren gegevens die u invult op deze website of die u verstrekt aan onze klantenservice. Deze gegevens worden gebruikt om de aangevraagde informatie of bestelde diensten te leveren, om bestellingen te verwerken, om orderbevestigingen te versturen en om klantenservice te verlenen. Deze informatie kan ook gebruikt worden om u te benaderen over aankopen, speciale aanbiedingen en nieuwe functionaliteiten op de website.

1.2 We kunnen bepaalde andere gegevens automatisch verzamelen en opslaan wanneer u deze website bezoekt. Zo kunnen we bijvoorbeeld elke keer dat u deze website bezoekt uw IP-adres, browserinformatie en de domeinnaam van de referentiesite opslaan. Tevens vergaren we informatie over bezoekerspatronen en sitegebruik. Deze informatie wordt gebruikt om deze website te evalueren en verbeteren en om onze klanten een bevredigende winkelervaring te bieden.

1.3 Net als vele andere websites gebruiken we bovendien cookies, kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies helpen ons om leden te herkennen en hun winkelbeleving te verbeteren. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar onder Help in de menubalk van de meeste browsers wordt uitgelegd hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser instelt om te waarschuwen als u een nieuw cookie ontvangt of hoe u alle cookies weigert. Wij adviseren echter cookies te accepteren, zodat we een betere winkelbeleving kunnen bieden op deze website.

2 Met wie kunnen jullie persoonlijke gegevens uitwisselen?

2.1 Wij delen, verkopen of verhuren geen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via deze website of onze klantenservice, behalve met uw toestemming of zoals beschreven in dit privacybeleid.

2.2 Op de website van activate.me bvba bieden derde partijen (organisators in dit geval) diensten aan. Indien een reservatie wordt doorgevoerd of een vraag gesteld is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens te verstrekken. activate.me bvba autoriseert deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten en we nemen stappen om ervoor te zorgen dat deze derde partijen passende maatregelen treffen om te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming.

2.3 We kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat: de wet dit vereist; dit geschiedt in antwoord op een wettelijk verzoek; dit noodzakelijk is ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of aan ons gelieerde ondernemingen, partners, klanten of anderen.

2.4 We kunnen niet-persoonlijke informatie uitwisselen met onze marketingpartners, adverteerders en anderen. Voorbeelden van dergelijke niet-persoonlijke informatie zijn onder andere het aantal bezoekers dat deze website heeft bezocht gedurende een bepaalde periode of een specifiek product heeft aangeschaft via deze website. Deze informatie wordt gewoonlijk uitgedrukt in aantallen.

3 Welke stappen worden genomen om persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren?

3.1 Wij beschermen je privacy op de volgende manieren:

3.1.1 Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.

3.1.2 Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

3.1.3 Als je geen berichten meer wilt ontvangen van activate.me bvba, dan kun jij je te allen tijde uitschrijven door een mail te sturen naar hello@activate.me. Wij sturen je dan geen mailings meer.

4 Toegang, Wijzigen en Verwijderen

4.1 U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen door contact op te nemen met customer support op hello@activate.me voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op de website, tenzij activate.me bvba op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen.

4.2 Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

5 Hoe word ik geïnformeerd over veranderingen inzake dit privacy-beleid?

5.1 In het geval van materiële wijzigingen in dit privacybeleid zullen we een mededeling op deze website plaatsen om bezoekers op de hoogte te stellen van de wijzigingen. In sommige gevallen kunnen we een e-mail sturen om bezoekers op de hoogte te brengen. Wij adviseren u deze website regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen in het privacybeleid.